Marcus Rübbe

&

Sebastian Grab

Marcus Rübbe

Sebastian Grab

Marcus Rübbe

Business Coach & Change Manager

Mobil:  0176-23 16 56 30
Email: mr@kaos-coaching.de 

www.kaos-coaching.de

Create the Change

Moderation, Training & Coaching im Change

Sebastian Grab
Annika Hoffmann
Carolin Striewisch

www.createthechange.de